Bezoek van een vreemdeling- Iedere ontmoeting heeft zo haar reden

Dit schilderij beeldt een metafoor uit van een vraag die zich bij mij en/of bij eenieder hardnekkig vastnestelt. “Who is fucked by whom ?”
Net voor de creatie van dit werk in 2020, broedde deze vraag in mijn brein als reaktie op een leugen geuit door een Israëlische kennis van mij, die mij zijn Abba pleegde te noemen. Hij misbruikte mijn goede naam en daarboven loog hij ook nog eens en deed hij niets anders dan anderen te manipuleren en macht te etaleren.
Als we de actualiteit sinds dat moment bekijken, kan ik me niet van dezelfde gedachte ontdoen. Wie manipuleert of liegt tegen wie, en wie laat zich uiteindelijk voor de honderdste keer naaien ? Dien ik enkele voorbeelden te noemen ? De heisa rond het Corona virus heeft uiteindelijk wel aangetoond dat de enkele belastingbetalende burger weinig kan doen tegen het gepolariseerd machtsvehikel. Een ander voorbeeld is de ontlokte oorlog in Ukraine dat niet anders is dan een machtsstrijd tussen ego’s die geen enkel gezichtsverlies willen lijden, ondanks de vele duizenden slachtoffers. Ook hier zien we wie de uiteindelijke macht naar zich toe zal halen, …een vreemde zonder gezicht, een alien

*************************

Visit from a stranger- Every encounter has its reason

This painting depicts a metaphor of a question that stubbornly lodges itself with me and/or with everyone. “Who’s fucked by whom?”
Just prior to the creation of this work in 2020, this question spawned in my brain in response to a lie uttered by an acquaintance from Israel who used to call me his Abba. He abused my good name and on top of that he lied and did nothing but manipulate others and display power.
Looking at current events since then, I can’t get rid of the same thought. Who manipulates or lies to whom, and who finally gets screwed for the hundredth time? Do I need to cite some examples? The fuss about the Corona virus has ultimately shown that the single tax-paying citizen can do little against the polarized power vehicle. Another example is the provoked war in Ukraine, which is nothing more than a power struggle between egos who do not want to lose face, despite the many thousands of victims. Here too we see who will take the ultimate power, … a stranger without a face, an alien

**************************

Visita de um estranho – Todo encontro tem sua razão

Esta pintura é a metáfora de uma questão que teimosamente se aloja comigo e/ou com todos. “Quem é fodido por quem?”
Pouco antes da criação deste trabalho em 2020, essa pergunta surgiu em meu cérebro em resposta a uma mentira proferida por um conhecido de Israel meu que costumava me chamar de seu Abba. Ele abusou do meu bom nome e ainda por cima mentiu e não fez nada além de manipular os outros e exibir poder.
Olhando para os eventos atuais desde então, não consigo me livrar do mesmo pensamento. Quem manipula ou mente para quem, e quem finalmente se ferra pela centésima vez? Preciso citar alguns exemplos? O alarido sobre o vírus Corona mostrou, em última análise, que o único cidadão pagador de impostos pode fazer pouco contra o veículo de poder polarizado. Outro exemplo é a guerra provocada na Ucrânia, que nada mais é do que uma disputa de poder entre egos que não querem perder a face, apesar dos muitos milhares de vítimas. Aqui também vemos quem assumirá o poder supremo, … um estranho sem rosto, um alienígena

4. Visit of an “alien” 1
5. Visit of an “alien” 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HM-ART 1154: VISIT OF AN ALIEN

(oil on canvas 80x100cm)

Every encounter has its reason

 

This painting depicts a metaphor of a question that stubbornly lodges itself with me and/or with everyone. “Who’s fucked by whom?”

Looking at current events, I can’t get rid of this same thought. Who manipulates or lies to whom, and who finally gets screwed for the hundredth time? Do I need to cite some examples? The fuss about the Corona virus has ultimately shown that the single tax-paying citizen can do little against the polarized power vehicle. Another example is the provoked war in Ukraine, which is nothing more than a power struggle between egos who do not want to lose face, despite the many thousands of victims. Here too we see who will take the ultimate power, … a stranger without a face, an alien

This artwork exposes how the stronger sex always succeeds in hurting the weaker sex in their sense of honor.The stronger sex admits sexually the ‘alien’, the foreign party, to her, with the result that the weaker party eventually succumbs to feelings of guilt and powerlessness.

Indirectly, this strategy is also used in warfare. The stronger sex is raped and abused by soldiers in front of the weaker sex, resulting in the latter’s mental demise.

HM-ART 1154: BEZOEK VAN EEN VREEMDELING

 
Dit kunstwerk legt bloot hoe het sterkere geslacht er altijd maar in slaagt het zwakkere geslacht te kwetsen in hun eergevoel.
De sterkere sekse laat openlijk de ‘alien’, de vreemde partij, seksueel tot haar toe, met als gevolg dat de zwakkere partij uiteindelijk bezwijkt onder schuldgevoelens en machteloosheid.
 
Indirect wordt deze strategie ook gebruikt in oorlogsvoering. De sterkere sekse wordt door soldaten verkracht en misbruikt in het bijzijn van de zwakkere sekse, wat resulteert in de mentale ondergang van deze laatste.
 

**********

HM-ART 1154: VISITA DE UM ESTRANHO

 

Esta obra de arte expõe como o sexo forte sempre consegue ferir o sexo mais fraco em seu senso de honra.
O sexo forte admite sexualmente o “alienígena”, a parte estrangeira, para ela, com o resultado de que a parte mais fraca acaba sucumbindo a sentimentos de culpa e impotência.

Indiretamente, essa estratégia também é usada na guerra. O sexo forte é estuprado e abusado por soldados na frente do sexo mais fraco, resultando na morte mental deste último.

error: OOPS, Content is protected !!