“STOP,  Stop gewoon. Beweeg niet meer.

Dit is geen verzoek – Dit is een verplichting

Ik ben er om je te helpen

De supersonische evolutie bereikte haar grenzen

Ik STOP nu uw treinen, scholen, winkelcentra en openbare bijeenkomsten

Ik heb de gekke tornado van illusies doorbroken die jou ervan weerhielden onze ogen naar de hemel te richten

Kijk naar de sterren, luister naar het geluid van de zee en de vogels, rol over de weilanden.

Pluk een appel uit de boom, lach naar een dier in het bos, adem de lucht in de bergen, luister eens naar je eigen stem

Ik word gedwongen jullie “rat race naar meer” te pauzeren, jullie kunnen God niet vervangen

Jullie zijn de gemeenschappelijke verplichting gewoon vergeten.

Ik onderbreek nu de onheilspellende afleidingen door nu deze aankondiging te doen

“Jullie doen het niet goed, niemand van jullie, jullie lijden”

 

Vorig jaar zetten al die Australische branden de longen van de aarde in vuur en vlam, maar het hield jullie niet tegen, evenmin als de smeltende ijsbergen,

Jullie luisteren niet als jullie het zo druk hebben om de trap naar jullie maximale materiële rijkdom op te klimmen

Jullie wereld stort ineen als gevolg van jullie eigen materiële wensen.

Maar ik zal jullie helpen

Ik zal die vurige en gevaarlijke stormen in jullie eigen lichaam brengen

Ik zal jullie longen aantasten, ik zal jullie isoleren als een ijsbeer op een ijsberg in de open zee

Kun je nu naar me luisteren?

Jullie doen het niet goed. Ik ben geen vijand, ik ben een boodschapper, een bondgenoot, een kracht die het evenwicht zal herstellen

Luister naar me, ik zal schreeuwen totdat jullie mij verstaan

STOP, …Zwijg,… Luister

 

Draai je blik naar de lucht. Hoe ziet die eruit ?

Er zijn geen vliegtuigen meer

Wat is er nog meer nodig om jullie tevreden te voelen van de zuurstof die je krijgt

Staar naar de oceaan, hoe ziet deze eruit?

Staar naar de rivieren, hoe zien zij eruit?

Staar naar de aarde, hoe ziet deze eruit?

Staar een tijdje naar jezelf, hoe voel je je?

“Je kunt niet gezond blijven in zo een ziek ecosysteem, HOU  TOCH  OP “

 

Ik weet dat je je op dit moment zeer bang voelt

Ga niet in op angst, laat angst jullie niet overmeesteren

Luister naar wat ik je te vertellen heb, luister naar mijn wijsheid

Het wordt tijd dat jullie allemaal leren glimlachen met jullie ogen

Ik zal jullie helpen, als je naar me luistert”

#LUISTER

***********************

 

“STOP,  Just stop. Don’t move anymore.

This is not a request – this is an obligation

I’m here to help you

Supersonic evolution reached its limits

I now STOP your trains, schools, shopping malls and public gatherings

I broke through the crazy tornado of illusions that kept you from turning our eyes to the sky

Look at the stars, listen to the sound of the sea and the birds, roll over the meadows.

Pick an apple from the tree, smile at an animal in the forest, breathe the air in the mountains, listen to your own voice

I’m forced to pause your rat race for more, you can’t replace God

You have simply forgotten the common obligation.

I now interrupt the ominous distractions by making this announcement now

“You are not doing well, none of you, you are suffering”

 

Last year all those Australian fires set the Earth’s lungs ablaze, but it didn’t stop you, any more than the melting icebergs,

You are not listening when you are so busy climbing the stairs to your maximum material wealth

Your world is collapsing as a result of your own material desires.

But I will help you

I will bring those fiery and dangerous storms into your own body

I will attack your lungs, I will isolate you like a polar bear on an iceberg in the open sea

Can you listen to me now?

You are not doing well. I am not an enemy, I am a messenger, an ally, a force that will restore the balance

Listen to me, I’ll scream until you hear me

STOP,…Shut up,…Listen

 

Turn your gaze to the sky. What does that one look like ?

There are no more planes

What else does it take to make you feel satisfied with the oxygen you get

Stare at the ocean, what does it look like?

Stare at the rivers, what do they look like?

Stare at the Earth, what does it look like?

Stare at yourself for a while, how are you feeling?

“You can’t stay healthy in such a sick ecosystem, STOP IT”

 

I know you feel very scared right now

Don’t give in to fear, don’t let fear overpower you

Listen to what I have to tell you, listen to my wisdom

It’s time you all learned to smile with your eyes

I will help you, if you listen to me”

#LISTEN

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: OOPS, Content is protected !!