REUZEN UIT HET LABYRINTH

“De reuzen uit het Labyrinth geven kleur en bewustwording. Met de schilderijen wil ik een signaal geven naar onthaasting toe. In deze periode worden we hier allen mee geconfronteerd, groot en klein. We worden door elkaar geschud.

Vandaag worden de reuzen terug bovengehaald en staan ze voor kleur in deze bizarre periode met de dagen die korter worden.

Ik zie het leven als een doolhof, een levenslabyrinth, een zoektocht naar mezelf, naar waarheid, verbinding, een groot avontuur vol vragen en antwoorden, obstakels, emoties en onverwachte mooie verrassingen die het leven met zich meebrengt… Soms lopen paden op een dood spoor, en maken ze mij bewust om een stap terug te nemen en een andere weg in te slaan. Met dit kunstproject wil ik meer kleur en leven brengen en de drukte een halt toeroepen. Als er iets is wat we in deze crisis kunnen leren, is het dat we wel verbonden zijn met elkaar. Het laat mij zien dat we allen één zijn. Als het ware één entiteit waar ook ik een onderdeel van ben. Voor ieder een bewustzijnsproces op eigen tempo en het terug leren ademen, een manier om mijn angsten en confrontaties te overwinnen.

Enkele jaren terug onstond er een idee om een kunstlabyrinth te creëeren waar deze schilderijen toen centraal stonden. Spijtig genoeg kan dit kunstlabyrint in zijn oorspronkelijke vorm door de huidige omstandigheden niet meer doorgaan. De schilderijen krijgen nu tijdelijk een andere plaats toegewezen. Ze leveren nu een frisse bijdrage in het huis waar de reus woont. Ze brengen nu meer kleur in donkere dagen.”-

Jesse Van Gompel- www.jesse-artwork.be

“The giants from the Labyrinth give color and awareness. With the paintings I want to give a signal to slowing down. During this period we are all confronted, tall or small. We are all shaken up.

Today the giants are present again. They stand for color in this bizarre period with the days getting shorter.

I see life as a maze, a labyrinth of life, a search for myself, for truth, connection, a great adventure full of questions and answers, obstacles, emotions and unexpected beautiful surprises that life brings … Sometimes paths run on a dead end, and they make me aware to take a step back and take a different path. With this art project I want to bring more color and life and stop the crowds. If there is one thing we can learn in this crisis, it is that we are all connected. It shows me that we are all one. As it were one entity of which I am also a part. For everyone a consciousness process at their own pace and learning to breathe again, a way to overcome my fears and confrontations.

A few years ago the idea arose to create an art labyrinth where these paintings were central at the time. Unfortunately, this art labyrinth can no longer continue in its original form due to the current circumstances. The paintings are now temporarily assigned a different place. They are now making a fresh contribution to the house where the giant lives. They now bring more color to dark days. “-

Jesse Van Gompel- www.jesse-artwork.be

Big dimensions 300cm x 150cm on safe altitude
Painted and Sculpted Giants
Photography and Paintwork combined
error: OOPS, Content is protected !!