HM-ART1067- CONFRONTATION

(oil on canvas 80x100cm)

 

When I look, as the confronted person, through my own eyes, then I notice the heads of 2 little persons on my right. They are always trying to stop me, they do not let me grow.

On my left had side, I see 4 persons who want me to grow, their head is bigger too, they allow me to develop myself.

In front of me I see only 2 shoulders to climb over, in order to find my only way out, following the blue belt.

CONFRONTATIE EN INVLOEDCIRKELS

Als ik als de geconfronteerd persoon door mijn eigen ogen kijk, dan zie ik de hoofden van 2 kleine personen aan mijn rechterkant. Zij proberen mij altijd tegen te houden, ze laten me niet groeien.

Aan mijn linkerzijde echter, zie ik 4 personen die wel willen dat ik evolueer, hun hoofd is ook groter, ze laten me mezelf ontwikkelen.

Voor mij zie ik slechts 2 schouders om overheen te klimmen, om mijn enige uitweg te vinden langs de blauwe band.

____________________

HM-ART1054-  MAGNIFYING GLASS AT THE WORLD- 2010-

(oil on canvas 80x100cm)

 

Somewhere in Spanish Catalonia (la Seu d’Urgell), the artist halts on a bench, where a leaf falls down onto his head. The leaf serves here as a magnifying glass. The more we search for answers, the more we seem to bump into superficiality and the colourless black and white reality. The nicest colours are on the outside.

The roots of the central tree show the strong grounding of the artist. Somebody is watching us during this process and breaks that superficiality and indifference.

VERGROOTGLAS OP DE WERELD- 2010-

Ergens in Spaans Catalonië (la Seu d’Urgell) stopt de kunstenaar op een bankje, waar een blad op zijn hoofd valt. Het blad dient hier als vergrootglas. Hoe meer we naar antwoorden zoeken, hoe meer we lijken te botsen op oppervlakkigheid en een kleurloze zwart-wit realiteit. De mooiste kleuren zien we  aan de buitenkant van het vergrootglas.

De wortels van de centrale boom echter tonen de sterke aarding van de kunstenaar. Iemand houdt ons in de gaten tijdens dit proces en doorbreekt die oppervlakkigheid en onverschilligheid.

________________

HM-ART1066-                  WITH THANKS TO BARROSO

 

The idea of creating this artwork started at that time when Iceland lived in a deep financial crisis. Even before, there was an open question in relation with the gigantic debt mountain in the European countries. The artist already felt the disaster coming up by the end of 2007. Initiating this artwork in 2010, the artist already saw a bright spot at the level of Flanders in Belgium.

PALESTINIAN WATER ONCE CHANGED IN WINE, EUROPEAN SWEAT CHANGES NOW IN BLOOD-2011-

Is a composition in which the work ‘Thanks to Barroso’ has been processed. A serum container contains the perspiration of the hard-working European, which is constantly injected drop by drop into the expensive European administration.

HM-ART1066- MET DANK AAN BARROSO

Het idee om dit kunstwerk te maken begon in de tijd dat Iceland in een diepe financiële crisis verkeerde. Eerder was er al een open vraag over de gigantische schuldenberg in de Europese landen. Eind 2007 voelde de kunstenaar de ramp al aankomen. Met de start van dit kunstwerk in 2010 zag de kunstenaar al een lichtpuntje op het niveau van Vlaanderen in België.

PALESTIJNS WATER VERANDERDE EENS IN WIJN, NU VERANDERT EUROPEES ZWEET IN BLOED-2011-

Is een compositie waarin het werk ‘Thanks to Barroso’ is verwerkt. Een serumcontainer bevat het transpiratievocht van de hardwerkende Europeaan, die constant druppelsgewijs wordt geïnjecteerd in de dure Europese administratie.

_____________________

HM-ART1197- CONFRONTATION WITH  AMBIGUOUS MASK- 2015

(Self portrait)

hm logo
error: OOPS, Content is protected !!