HM-ART1055- HORSE IN THE FIRE -2011-

directs his driver straight ahead towards his goal. It does not matter that he has to face bright light or the hot flames of the fire, because his focus is not selfish, he pursues altruism, and goes for it.

HM-ART1055- PAARD IN HET VUUR -2011-

stuurt zijn chauffeur recht vooruit naar zijn doel. Het maakt niet uit of hij fel licht of de hete vlammen van het vuur onder ogen moet zien, want zijn focus is niet egoïstisch, hij streeft altruïsme na en gaat ervoor.

HM-ART1058-               PORTRETSTUDIE IN PRUISISCH BLAUW- 2014

SCHAUBROUCK Maarten

HM-ART1130- EAGLE ON THE LOOKOUT- 2011

“The Eagle is an impressive, royal bird. He is brave, cunning and highly developed, both physically and mentally and has a boundless patience. He has a proud and calm nature. He persists in a once-conceived plan. Even opposition will not allow him to be dissuaded. The eagle is eager to learn, proud and dignified, exudes power, beauty, and independence. and, sooner or later, he will focus on things or situations that interest or displease him “- Google definition  Schaubroeck Marten artwork executed in corten steel

Did you know that an eagle can live until 70 years old?
Around the age of 40, he experiences a crisis, where he chooses whether to continue for the next 30 years or not.
If he wants to live on, he has to do some radical things not to die.
In order to grow a new beak, he first flies hard against a mountain wall to break his old beak. Once his new beak has grown, he pulls out his old claws one by one, because he no longer had a grip to firmly hold his prey.
Finally, he takes off his feather suit that has become much too heavy at 40 to be able to fly high.
Once the renewal done of beak, claws and new feathers, the eagle is ready to turn 70 …. hm, can we also learn something from this eagle?

___________________________

HM-ART1130- AREND OP UITKIJK- 2011

“De Arend is een imponerende, koninklijke vogel. Hij is moedig, sluw en hoog ontwikkeld, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak en heeft een grenzeloos geduld. Hij heeft een fiere en kalme aard. Het is een gevoelige vogel, die steeds duidelijk zijn ongenoegen zal laten blijken. Hij volhardt hardnekkig in een eens opgevat plan. Zelfs door tegenstand zal hij zich niet van zijn voornemen laten afbrengen. De Arend is leergierig, trots en waardig, Straalt macht, schoonheid, en onafhankelijkheid uit. Hij beoordeelt alles vanop grote hoogte, en stort zich vroeg of laat op zaken of situaties die hem interesseren of ongenoegen verschaffen”– definitie Google
Kunstwerk van Schaubroeck Maarten uitgevoerd in cortenstaal

Wist je dat een arend 70 jaar kan worden?
Hij maakt rond zijn 40ste levensjaar een crisis mee, waar hij de keuze maakt of hij doorgaat voor de komende 30 jaar of ermee stopt.
Als hij wil verder leven, dient hij wel een aantal ingrijpende dingen te doen om niet te sterven..
Om een nieuwe snavel te laten groeien, vliegt hij eerst loeihard tegen een bergwand om zijn oude snavel te breken. Eens zijn nieuwe snavel is aangegroeid, trekt hij hiermee één voor één zijn oude klauwen uit, want hij had geen grip meer om zijn prooi stevig vast te nemen.
Als laatste trekt hij zijn vederpak uit dat op zijn 40ste veel te zwaar is geworden om hoog te kunnen vliegen.
Eens de vernieuwing van snavel, klauwen en nieuwe veren, is de adelaar klaar om 70 jaar te worden….hm, kunnen wij hier ook iets van deze adelaar leren ?

INTUITIONS IN WASTE STEEL- 2013
error: OOPS, Content is protected !!