HM-ART1122: EROSION OF SILENCE

 

 

‘Erosion’ is the geological process by which earthly material is worn away by natural forces such as wind, water or other fluids.
“Silence” refers to any absence of communication, a refusal to stand up and speak when expected

“Erosion of Silence” is an artistic voodoo experiment in which a bronze couple as a work of art is immersed in a corrosive acid until it disintegrates into dust and ash and is eventually carried away by the wind.
This work of art was created out of gratitude to a bank director for the trust and valued services he showed during his active career. Nor was he spared from problems that caused him severe depression. With kid gloves, the artist managed to convince him to put aside his fear of commitment for a new relationship, which he succeeded in doing.
He was appointed as a third party decider in a business dispute. He received acquittal for his intervention.
Ultimately, inappropriate matters come to the surface in which he has made a fuss and has not acted correctly and completely impartially. He hides behind a curtain of silence and thus avoids all forms of responsibility. However, he can now correct these errors during the appeal procedure.

From the moment he commits a mine oath or violates the truth, the artist will eventually erode this work of art ‘Erosion of Silence’ into dust and ashes through this voodoo experiment. It’s a rewarding way to forget this painful story and make room for new, but richer experiences.

HM-ART1122 Erosie van stilte

‘Erosie’ is het geologische proces waarbij aards materiaal wordt weggesleten door natuurlijke krachten zoals wind, water of andere vloeistoffen.
‘Stilte’ verwijst naar elke afwezigheid van communicatie, een weigering om op te staan en te spreken wanneer dat verwacht wordt

“Erosion of Silence” is een artistiek voodoo-experiment waarbij een bronzen koppel als kunstwerk wordt ondergedompeld in een bijtend zuur totdat het uiteenvalt in stof en as en uiteindelijk wordt meegevoerd door de wind.
Dit kunstwerk ontstond uit dankbaarheid aan een bankdirecteur voor het vertrouwen en de gewaardeerde diensten die hij tijdens zijn actieve carrière betoonde. Ook werd hij niet gespaard van problemen die hem een ernstige depressie bezorgden. Met fluwelen handschoenen wist de kunstenaar hem ervan te overtuigen zijn bindingsangst voor een nieuwe relatie opzij te zetten, wat hem ook lukte.
Hij werd aangesteld als derde beslisser in een zakelijk geschil. Hij werd vrijgesproken voor zijn tussenkomst.
Uiteindelijk komen er ongepaste zaken aan de oppervlakte waarbij hij boter op het hoofd heeft en niet correct en geheel onpartijdig heeft gehandeld. Hij verschuilt zich achter een gordijn van stilte en vermijdt zo alle vormen van verantwoordelijkheid. Hij kan deze fouten nu echter corrigeren tijdens de beroepsprocedure.

Vanaf het moment dat hij een mijneed pleegt of de waarheid schendt, zal de kunstenaar door dit voodoo-experiment dit kunstwerk ‘Erosion of Silence’ uiteindelijk tot stof en as eroderen. Het is een lonende manier om dit pijnlijke verhaal te vergeten en ruimte te maken voor nieuwe, maar rijkere ervaringen.

HM-ART1122 Erosão do silêncio

‘Erosão’ é o processo geológico pelo qual o material terrestre é desgastado por forças naturais como o vento, a água ou outros fluidos.
“Silêncio” refere-se a qualquer ausência de comunicação, uma recusa em levantar-se e falar quando esperado

“Erosão do Silêncio” é um experimento artístico de vodu em que um casal de bronze como obra de arte é imerso em um ácido corrosivo até se desintegrar em pó e cinzas e eventualmente ser levado pelo vento.
Esta obra de arte foi criada em agradecimento a um diretor de banco pela confiança e pelos valiosos serviços que demonstrou ao longo da sua ativa carreira. Ele também não foi poupado de problemas que lhe causaram depressão grave. Com luvas de pelica, o artista conseguiu convencê-lo a deixar de lado o medo do compromisso para um novo relacionamento, o que conseguiu fazer.
Ele foi nomeado terceiro decisor em uma disputa comercial. Ele foi absolvido por sua intervenção.
No final das contas, vêm à tona questões inadequadas nas quais ele não agiu de maneira correta e totalmente imparcial. Ele se esconde atrás de uma cortina de silêncio e assim evita todas as formas de responsabilidade. No entanto, ele agora pode corrigir esses erros durante o procedimento de recurso.

A partir do momento em que ele cometer um juramento na mina ou violar a verdade, o artista acabará por corroer esta obra de arte ‘Erosão do Silêncio’ em pó e cinzas através desta experiência vodu. É uma forma gratificante de esquecer essa história dolorosa e abrir espaço para experiências novas, porém mais ricas.

error: OOPS, Content is protected !!