logo

HM-ART1155-       

ABBA TALKS TO HIS SON JOE using Colors and Symbols and meets Pinocchio 

(oil on canvas 100x200cm)

 
Abba is a title that a Jew gives to a friend who has a special place in his life. Abba, the most intimate and loving father-son relationship a man can have, is finally ready to talk to his son Joe. Abba first took ample time to clear up some strange rumors.
 

Abba, as an artist, depicts how he eventually experiences Joe’s ‘friendship and love’.

Abba emphasizes through this artwork the ‘fake world’ that his son Joe wants to feed in order to continue hiding his exposed arrogant-narcissistic characteristics. Joe is addicted to money and is not bothered by his own sexual misconduct. Lies and devious maneuvers are increasingly seeing the light of day.

In this painting there are 5 symbols, shown in yellow below.

Around the naked headless woman we see the ring of unity, friendship, growth, joy, creativity, intuition, peace, strength, love and all the good things that Joe purports to bring to his world. But because of lies and devious deceit, Joe, the billionaire in the making, eventually slips back to the bottom of this ring. This leaves him devastated, exposed, guilty, naked, ashamed, small and alone, face to face with his companion Pinocchio. The ring is broken.

However, all those who once trusted Joe are now looking through the lady’s eye on the left. Joe’s son, the mother of Joe’s son, Joe’s customers and his friends feel the shame and watch from a distance. Hopefully someday they’ll find a way to forgive Joe.

By painting away all the fake promises, the artist now wants to relinquish his poisoned ‘title’ and decides to let go of Joe. Joe will get an ultimate advice from the artist himself, but much later.

This painting is dedicated to all women and men who feel neglected or have suffered mentally from Joe’s inappropriate actions or words, Joe’s behind-the-back-gossip, or Joe’s unfulfilled promises. They all  ultimately deserve Joe’s honest apologies, a fair confrontation or at least a compensation. Only the truth will ultimately set Joe free, including the dark energy associated with it.

The artist is grateful for this experience, which leaves him this masterpiece where he now looks down as spectator, and no longer as a direct subject in this story. 

“Arising a Call”, a traveling exhibition by Yoko Ono inspired the artist. This combines the shocking stories of women who are abused, lied to and cheated in one way or another. After the split, they remain victim and chained for years to come, deprived from living their own lives.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

‘Abba praat met zijn zoon Joe en gebruikt hierbij kleur en symbolen’

Abba is een titel die een jood aan een vriend geeft die een speciale plaats in zijn leven heeft. Abba, de meest intieme en liefdevolle vader-zoonrelatie die een man kan hebben, is eindelijk klaar om met zijn zoon Joe te praten. Abba nam eerst ruim de tijd om enkele vreemde geruchten op te klaren. 

Abba- als kunstenaar- beeldt hier uit hoe hij Joe’s ‘vriendschap en liefde’ uiteindelijk aanvoelt.

Abba benadrukt via dit kunstwerk de ‘fake world’ die zijn zoon Joe wil blijven verder voeden om zodoende zijn blootgelegde arrogant- narcistische kenmerken te blijven verbergen. Joe is  namelijk geldverslaafd en hij stoort zich niet aan zijn eigen seksueel wangedrag. Leugens en slinkse manoeuvres zien nu meer en meer het daglicht.

                                                                              In dit schilderij zijn er 5 symbolen, hieronder in het geel weergegeven.

Rondom de naakte vrouw zonder hoofd zien we de ring van eenheid, vriendschap, groei, vreugde, creativiteit, intuïtie, vrede, kracht, liefde en alle goede dingen die Joe pretendeert naar zijn wereld te brengen. Maar vanwege leugens en slinks bedrog glijdt Joe, de miljardair in wording uiteindelijk telkens weer terug naar het onderste deel van deze ring. Dit laat hem verwoest, ontmaskerd, schuldig, naakt, beschaamd, klein en alleen achter, oog in oog met zijn compaan Pinocchio. De ring is gebroken.

Alle personen echter die ooit op Joe vertrouwden, kijken nu door het oog van de dame aan de linkerkant.

Joe’s zoon, de moeder van Joe’s zoon, Joe’s klanten en zijn vrienden voelen de schaamte en kijken van op een afstand toe. Hopelijks zullen ze ooit wel een manier vinden om Joe te vergeven.

Door alle nepbeloften van zich weg te schilderen, wil de kunstenaar nu afstand doen van zijn vergiftigde titel en besluit hij Joe los te laten. Joe krijgt nog wel zijn ultieme advies, maar dan van de kunstenaar zelf, maar veel later.

 

Dit schilderij is opgedragen aan alle vrouwen en mannen die zich te kort gedaan voelen of mentaal hebben geleden onder Joe’s ongepaste acties of woorden, Joe’s achter-de-rug-geroddel of Joe’s niet nagekomen beloften. Ze verdienen uiteindelijk Joe’s eerlijke excuses, een confrontatie of tenminste een billijke schadevergoeding. Enkel door de waarheid te vertellen zal Joe terug vrij zijn en alle donkere energie daarrond verdwijnen.

De kunstenaar is dankbaar voor deze ervaring, die hem dit meesterwerk nalaat waarop hij nu neerkijkt als toeschouwer, en niet langer meer als lijdend voorwerp in dit verhaal. 

“Arising a Call”, een reizende tentoonstelling van Yoko Ono inspireerde de kunstenaar. Het verzamelt  schokkende verhalen van vrouwen die op de een of andere manier worden misbruikt, voorgelogen en bedrogen. Na de splitsing blijven ze meestal nog jarenlang als slachtoffer geketend, zonder directe uitweg naar een nieuw leven.